Block title
Block content

کتابچه دوزبانه "آزمودم تا بیازمایی" به قلم استاد محمود رضا ابراهیمی محصولی از پژوهشکده هدای اندیشه آبادان ،انتشارات الینا منتشر شد ....

در نیایی که تحولات سریع و مخاطره امیز و محمدودیت های مزمن ،جزومشخصه های زندگی بشر شده است ، هیچ گزینه ای جز اندیشیدن به صورت انتقادی کارساز نیست ....

 امروزه به موضوع «مهارت‌های تفکّر» یا «مهارت‌های محوری» توجّه زیادی می‌شود....

با هم فکر کردن نشان می‌دهد چگونه متون داستانی را می‌توان برای کمک به دانش‌آموزان در طرح معماها و مسائل فلسفی به کار گرفت و آن‌ه...