Block title
Block content

حضور سرکار خانم قاسمی مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان آبادان

‍ حضور سرکار خانم دکتر قاسمی مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان آبادان در موسسه فکر پروری کودکان اروند و بازدید از فعالیت های  موسسه فکر پروری کودکان اروند و موسسات همسو با فبک .
در این بازدید مقرر شد
 درزمینه گسترش برنامه فبک در نظام آموزشی به ویژه در آموزش ضمن خدمت معلمان با موسسه فکر پروری کودکان اروند همکاری شود.
فبک،برنامه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان