Block title
Block content

دوره آموزشی برنامه فکر پروری " فبک" برای مربیان مهد های کودک آبادان

دوره آموزشی برنامه فکر پروری " فبک" برای مربیان مهد های کودک آبادان
دوره آموزشی برنامه فکر پروری "فبک" برای مربیان مهد های کودک شهرستان آبادان از فروردین ماه 1396 شروع شده و طی 12 جلسه ادامه خواهد داشت . 
فبک ، برنامه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان